ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾ ਹਿੰਦੂ ਸਗਠਨ ਕੋਲੋ ਲੈ ਲਵੋ

khanna Punjab


ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀ ਹੈ ਤਾ ਹਿੰਦੂ ਸਗਠਨ ਕੋਲੋ ਲੈ ਲਵੋ

Leave a Reply