ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਢਾਹੁਣ ਆਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਬੇਰੰਗ ਪਰਤੀ

Gurdaspur Punjab


ਰਾਜਸੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਸਹੀ ਨਿਰਮਾਣ ਨੂੰ ਗਲਤ ਦੱਸ ਕੇ ਢਾਹੁਣ ਆਈ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਟੀਮ ਬੇਰੰਗ ਪਰਤੀ

Leave a Reply