ਪ੍ਰਭੂ ਯਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ

Batala Punjab


ਪ੍ਰਭੂ ਯਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀ ਸ਼ੋਭਾ ਯਾਤਰਾ

Leave a Reply