ਘਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਜਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

Punjab


ਘਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੀਟਰ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਘਰਾਂ ਦੀ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟ ਜਗਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ

Leave a Reply