ਮਾਮਲਾ ਜਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦਾ, ਪੁਲਿਸ ਨਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਕਾਰਵਾਈ (ਵੀਡੀਓ)

Amritsar Punjab


ਮਾਮਲਾ ਜਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੱਟਾ ਮਾਰਨ ਦਾ (ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply