ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾ ਦਾ ਮੁਫਤ ਅਪਰੇਸਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ ਕੈਪ

Nabha Patiala Punjab


ਰੋਟਰੀ ਕਲੱਬ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਅੱਖਾ ਦਾ ਮੁਫਤ ਅਪਰੇਸਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਚੈਕਅੱਪ  ਕੈਪ

Leave a Reply