ਹੈ ਰੱਬਾ !!! ਮਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ

Jalandhar Punjab

ਹੈ ਰੱਬਾ !!! ਮਾਂ ਹੀ ਕਾਰਵਾਂਦੀ ਸੀ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਸੂਮ ਕੁੜੀਆਂ ਤੋਂ ਜਿਸਮਫਰੋਸ਼ੀ ਦਾ ਧੰਦਾ

Leave a Reply