ਲੋਕਾ ਨੇ ਰਿਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾ ਗਏ ਵੋਟਾਂ

Amritsar Punjab

ਲੋਕਾ ਨੇ ਰਿਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਾ ਗਏ ਵੋਟਾਂ

Leave a Reply