ਪਿਆਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਕੁਰਸੀ ਤਾਰਸਦੇ ਰਹੇ ਵੋਟਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ … (ਵੀਡੀਓ)

derabassi Punjab

ਪਿਆਸੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਕਲਾਂਗ ਕੁਰਸੀ ਤਾਰਸਦੇ ਰਹੇ ਵੋਟਰ ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ … (ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply