ਵੋਟਾਂ ਪਾਣ ਲਈ ਚੁਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਲਗਦਾ ਸੀ ਡਰ

derabassi Punjab

ਵੋਟਾਂ ਪਾਣ ਲਈ ਚੁਣੀ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਇੰਨੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਸੀ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲੱਗਿਆ ਲਗਦਾ ਸੀ ਡਰ

Leave a Reply