ਸੁਣੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਲਾਈਨ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾ ਵੋਟ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾ ਗਿਆ

derabassi Punjab

ਸੁਣੋ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਦਾਸਤਾਂ 1 ਘੰਟਾ ਲਾਈਨ ਚ ਖਲੋ ਕੇ ਵੋਟ ਪਾਣ ਲੱਗਾ ਤਾ ਵੋਟ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਾ ਗਿਆ

Leave a Reply