ਖੁਦ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ,ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ

Faridkot Punjab top

ਖੁਦ ਕੈਂਸਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਯੂਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀਣ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ,ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ

Leave a Reply