ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵੋ ਸਾਵਧਾਨ,ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਥਿਆਰ (ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ)

Amritsar Punjab Top Slide

ਹਥਿਆਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਜਾਵੋ ਸਾਵਧਾਨ,ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਥਿਆਰ (ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply