ਘੋੜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਐ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 66 ਸਾਲਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਬਾਬੇ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ 

Amritsar Batala Punjab Top Slide

ਘੋੜੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ੋਰ ਐ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 66 ਸਾਲਾਂ ਅੰਗਹੀਣ ਬਾਬੇ ‘ਚ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਵੀਡੀਓ

Leave a Reply