ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਵਿੱਚ ਪੀਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਮਰੀਜ਼, ਸਰਕਾਰ ਕੁੰਬਕਰਨੀ ਨੀਦ ਸੁਤੀ

Amritsar Punjab top

Leave a Reply