ਫ਼ੁਕਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੁਕਰੀਆਂ ਨੇ ਖਾਲਿਆ ਭੇਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕਲੌਤਾ ਭਰਾ

Punjab top

Leave a Reply