ਸਹਾਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਨੇ ਵੰਡੇ ਗਰੀਬਾ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਤੇ ਰਜਾਈਆ

Kharar Punjab top

ਸਹਾਰਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਾਡਲ ਟਾਊਨ ਨੇ ਵੰਡੇ ਗਰੀਬਾ ਨੂੰ ਕੰਬਲ ਤੇ ਰਜਾਈਆ

Leave a Reply