ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਤੇ ਲਗੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਬਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

Kharar Punjab top

ਸਾਬਕਾ ਪੰਚ ਤੇ ਲਗੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਸਾਮਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ਦਬਣ ਦੇ ਦੋਸ਼

Leave a Reply