ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ

Amritsar Punjab top

ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾ ਤੇ ਪਰਚੇ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ – ਸ਼ਹਿਰ ਵਾਸੀ

Leave a Reply