ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦਾ ਰਾਮਤੀਰਥ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਭੜਕੇ ਦੇਖੋ ਵਿਡੀਓ

Amritsar Punjab Top Slide

ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦਾ ਰਾਮਤੀਰਥ ਮੰਦਿਰ ਵਿੱਚ ਬੂਟ ਪਾ ਕੇ ਜਾਣ ਤੇ ਮੰਦਿਰ ਦੇ ਪ੍ਰੰਬਧਕ ਭੜਕੇ ਦੇਖੋ ਵਿਡੀਓ

Leave a Reply