ਪਿੰਡ ਘਨੌਲਾ ਵਿਖੇ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਪਲਟੀ,ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚਿਆਪਿੰਡ ਘਨੌਲਾ ਵਿਖੇ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਪਲਟੀ ਜਾਨੀ -ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚਿਆ

Punjab Top Slide

ਪਿੰਡ ਘਨੌਲਾ ਵਿਖੇ ਭਰੀ ਟਰਾਲੀ ਪਲਟੀ,ਜਾਨੀ-ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਲ-ਬਾਲ ਬਚਿਆ

Leave a Reply