ਛੱਪੜ ਬਣਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਲੋਕਾ ਕਿਹਾ ਛੱਪੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟਵਾ

Amritsar Punjab

ਛੱਪੜ ਬਣਿਆ ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਮੁਸੀਬਤ ਲੋਕਾ ਕਿਹਾ ਛੱਪੜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹਟਵਾ

Leave a Reply