ਸਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਅੋਵਰ ਬਰਿਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

Kharar Punjab


ਸਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਰਹੇ ਅੋਵਰ ਬਰਿਜ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ  ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ

Leave a Reply