ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਗੇ ਗੇਮ:- ਖਿਡਾਰਨਾ

Amritsar Punjab


ਡੀਐਸ.ਪੀ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖੇਡਾਗੇ ਗੇਮ:- ਖਿਡਾਰਨਾ

Leave a Reply