11 ਕੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸਤੇ ਹੋਰ ਲੋਡ ਪਾਇਆ

Punjab Tarn Taran Sahib


11 ਕੇ ਵੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਉਸਤੇ ਹੋਰ ਲੋਡ ਪਾਇਆ

Leave a Reply