“ਅਵੇਰਨੈਸ ਕੰਪੇਨ ਆਫ ਡਿਸਪੋਜਲ ਆਫ ਬਾਇਓ ਮੈਡੀਕਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ” ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਿਤ

Kharar Punjab


“ਅਵੇਰਨੈਸ ਕੰਪੇਨ ਆਫ ਡਿਸਪੋਜਲ ਆਫ ਬਾਇਓ ਮੈਡੀਕਲ ਪਲਾਸਟਿਕ ਵੇਸਟ” ਤੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਿਤ

Leave a Reply