ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਪੰਚ (ਵੀਡੀਓ)

Punjab


ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਸਕੀਮ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਰਪੰਚ (ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply