ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲਾ ਸਤਿਥ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਸਿਰਫ ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀ.ਵੀ ਤੇ (ਵੀਡੀਓ)

Amritsar Punjab


ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵੱਲਾ ਸਤਿਥ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਕੋਠਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇਤਹਾਸ ਸਿਰਫ ਜੀਵੇ ਪੰਜਾਬ ਟੀ.ਵੀ ਤੇ (ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply