ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਗਵਾਈ ਜਾਨ

Faridkot Punjab


ਹੋਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜ-ਮਸਤੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਮਹਿੰਗੀ, ਗਵਾਈ ਜਾਨ

Leave a Reply