ਪਲਾਟ ਇੱਕ ਪਰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਾਵੇਦਾਰ 2 ਅਤੇ ਦੋਵਾ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Amritsar Punjab


ਪਲਾਟ ਇੱਕ ਪਰ ਪਲਾਟ ਦੇ ਦਾਵੇਦਾਰ 2 ਅਤੇ ਦੋਵਾ ਨਾਲ ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇਖੋ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ

Leave a Reply