ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੋਭੇ ਦੀ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਸਫਾਈ

Kharar Punjab


ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾ ਨੇ ਬਿਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮਦਦ ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਟੋਭੇ ਦੀ ਆਪ ਕਰਵਾਈ ਸਫਾਈ

Leave a Reply