ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਪਿਂਡ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਬਿਆਨਕ ਅੱਗ (Live Video)

derabassi Punjab


ਡੇਰਾ ਬੱਸੀ ਦੇ ਨਜਦੀਕੀ ਪਿਂਡ ਵਿੱਚ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਬਿਆਨਕ ਅੱਗ (Live Video)

Leave a Reply