ਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਜਰਨਲੀਸ਼ਟ ਐਸ਼ੌਸ਼ੀਐਸ਼ਨ ਵਲੌ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ

Amritsar Punjab


ਪ੍ਰੈਸ ਸ਼ੰਘਰਸ਼ ਜਰਨਲੀਸ਼ਟ ਐਸ਼ੌਸ਼ੀਐਸ਼ਨ ਵਲੌ ਇਕ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ

Leave a Reply