ਵੱਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜਤੀਆ ਤੇ ਸਬਜੀ ਵਾਲਿਆ ਚ ਹੋਈ ਗਹਮਾ-ਗਹਮੀ (ਵੀਡੀਓ)

Amritsar Punjab


ਵੱਲਾ ਮੰਡੀ ਦੇ ਆੜਤੀਆ ਤੇ ਸਬਜੀ ਵਾਲਿਆ ਚ ਹੋਈ ਗਹਮਾ-ਗਹਮੀ (ਵੀਡੀਓ)

Leave a Reply