8 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਤਕਾਰ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਮਬਤੀਆ ਜਲਾ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

Punjab


8 ਸਾਲ ਦੀ ਲੜਕੀ ਨਾਲ ਹੋਏ ਬਲਤਕਾਰ ਦੇ ਰੋਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੋਮਬਤੀਆ ਜਲਾ ਕੀਤਾ ਰੋਸ ਮਾਰਚ

Leave a Reply