ਘਨੌਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁੰਗਾ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ

Punjab


ਘਨੌਲੀ ਵਿਖੇ ਗੁੰਗਾ ਜਾਹਰ ਪੀਰ ਜੀ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਸਥਾਪਨਾ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ

Leave a Reply