ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੂਰ -ਅਮੀਨ ਮਲਿਕ

Amritsar Punjab


ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ‘ਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਕੇ ਮਾਂ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਦੂਰ -ਅਮੀਨ ਮਲਿਕ

Leave a Reply