ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹਵਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਖ਼ਬਰ ਆਣ ਤੇ…….

Firozpur Punjab


ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਦੇਣ ਦੇ ਦਾਵਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਲੀ ਹਵਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ‘ਚ ਖ਼ਬਰ ਆਣ ਤੇ…….

Leave a Reply