1600 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੌਕੇ ਕੱਟੀਆ ਗਈਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਾਈ ਲਗਾਇਆ ਮੇਲਾ

Punjab


1600 ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮੌਕੇ ਕੱਟੀਆ ਗਈਆ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁਆਰਾ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਲਾਈ ਲਗਾਇਆ ਮੇਲਾ

Leave a Reply