ਆਖਿਰ ਕਿਉ ਜਨਤਾ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਸੁਣੋ ਓਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

Firozpur Punjab


ਆਖਿਰ ਕਿਉ ਜਨਤਾ 2 ਰੁਪਏ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਸੁਣੋ ਓਹਨਾ ਦੀ ਜ਼ੁਬਾਨੀ

Leave a Reply