ਇੱਕ ਤਰਫ ਟੁੱਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ,ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਵਹੀਆ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦਿਆਂ

Faridkot Punjab


ਇੱਕ ਤਰਫ ਟੁੱਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇ ,ਦੂਜੀ ਤਰਫ ਵਹੀਆ ਦੁੱਧ ਦੀਆਂ ਨਦਿਆਂ

Leave a Reply