ਬਿਨਾ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋ ਇਕ ਟਾਇਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀ ਮੋਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ

Mohali Punjab


ਬਿਨਾ ਨਕਸ਼ੇ ਤੋ ਇਕ ਟਾਇਲ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰੀ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜਮਾ ਦੀ ਮੋਜੂਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਹੀ

Leave a Reply