ਮਸੀਨੀ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ 32-35 ਕਿਲੋਂ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਲ

Punjab


ਮਸੀਨੀ ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕ 32-35 ਕਿਲੋਂ ਲੋਹਾ ਕੁੱਟ ਕੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਹੇ ਨੇ ਪਾਲ

Leave a Reply