ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਕੇ.ਵੀ ਨੰਬਰ 01 ਸਕੂਲ ਵਿਚ Grand Parents Day ਮਨਾਇਆ

Amritsar


ਅੱਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ k v no1 school ਵਿਚ principal ਕੁਸਮ maltra ਦੀ ਆਗਵਾਈ ਵਿਚ ਗਰਾਂਡ parant ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਗਏ ਇਸ ਵਿਚ schoo ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਤੇ ਨਾਣਾ ਨਾਨੀ ਦੇ ਮੁਕਬਲੇ ਵੀ ਕਰਾਵੇ ਗਏ school ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੇ principal ਨੂਂੰ ਬੁਕੇ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਤ ਕੇਤੀ ਏਸਾ ਮੋਕੇ school ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੰਗਾਂ ਰੱਗ ਪ੍ਰੋਗਰਮ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗੇਅ ਏਸ ਮੋਕੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਤੇ ਨਾਣਾ ਨਾਨੀ ਪੱਲੇ ਅਸਥਾਨ ਤੇ ਓਨ ਵਾਲੇ ਨੂਂੰ ਸਨਮਾਨਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗ਼ਏ ਏਸ ਮੌਕੇ principal ਕੁਸਮ ਮਲੋਤੁਰਾ ਨੇ ਦੱਸਾਂ ਕੀ ਸਾਨੂਂ ਆਪਣੇ ਦਾਦਾ ਦਾਦੀ ਕੇ ਮਾਨ ਸੰਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਈ ਦੇ ਹੇ ਏਸ੍ ਮੋਕੇ school ਦੇ ਸਟਾਫ ਕਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਮਾਡਮ ਕੁਸ਼ਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਜਨੀ ਆਦਿ ਹਾਜ਼ਰ ਸੰਨ

Leave a Reply